CHUYÊN MỤC

Thư viện câu hỏi Luật Vạn Tín

1

Luật đất đai năm 2013 có phạm vi điều chỉnh như thế nào?

Luật đất đai năm 2013 có phạm vi điều chỉnh như thế nào?

2

Thông báo phát hành và sử dụng hóa đơn trùng số, trùng ký hiệu (Công văn số 377/TCT-CS ngày 25/01/2013)

Thông báo phát hành và sử dụng hóa đơn trùng số, trùng ký hiệu (Công văn số 377/TCT-CS ngày 25/01/2013)

3

Điều chỉnh hóa đơn đầu vào bị sai mã số thuế (Công văn số 487/TCT-CS ngày 05/02/2013)

Điều chỉnh hóa đơn đầu vào bị sai mã số thuế (Công văn số 487/TCT-CS ngày 05/02/2013)

4

Chứng từ thanh toán qua ngân hàng (Công văn số 505/TCT-CS ngày 06/02/2013)

Chứng từ thanh toán qua ngân hàng (Công văn số 505/TCT-CS ngày 06/02/2013)

5

Về việc đặt in hóa đơn của Tổng công ty bưu điện VN và các đơn vị trực thuộc (Công văn số 900/TCT-CS ngày 21/03/2013)

Về việc đặt in hóa đơn của Tổng công ty bưu điện VN và các đơn vị trực thuộc (Công văn số 900/TCT-CS ngày 21/03/2013)

Gửi câu hỏi